Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

~

Zn. spr.: SA.234.1.2020

 

Sprostowanie do ogłoszenia

 

O PRZETARGU PUBLICZNYM  NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO Z DNIA 21.05.2020 T.

 

 

1. Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy marki MISTUBISHI nr rej. RBI E032 – 1 sztuka

 • rok produkcji: 2007;
 • rok rejestracji: 2008;
 • nr VIN MMBJNKB407D142444;
 • liczba miejsc: 5;
 • pojemność silnika: 1860,00 cm3;  
 • rodzaj: ciężarowy;
 • moc silnika: 118 kW;
 • rodzaj paliwa: diesel;
 • przebieg: 293 134 km;
 • badanie techniczne ważne do 28 lutego 2021 r.

 

powinno być

 

1. Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy marki MISTUBISHI L200 nr rej. RBI E032 – 1 sztuka

 • rok produkcji: 2007;
 • rok rejestracji: 2008;
 • nr VIN MMBJNKB407D142444;
 • liczba miejsc: 5;
 • pojemność silnika:;  2477,00 cm3
 • rodzaj: ciężarowy;
 • moc silnika: 100,00 kW (136 KM)
 • rodzaj paliwa: diesel;
 • przebieg: 293 134 km;
 • badanie techniczne ważne do 28 lutego 2021 r.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

 

 

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Lutowiska

       Marek Bajda

 

 

 

 

 

 

Lutowiska, 21.05.2020 r.

Zn. spr.: SA.234.1.2020

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PUBLICZNYM  NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutowiska, adres 38-713 Lutowiska 4,  tel. 13 461 01 68; fax. 13 465 19 22 ; e-mail: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019  r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 r., poz. 2004) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza przetarg publiczny nieograniczony (pisemny) na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.

 

1. Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy marki MISTUBISHI nr rej. RBI E032 – 1 sztuka

 • rok produkcji: 2007;
 • rok rejestracji: 2008;
 • nr VIN MMBJNKB407D142444;
 • liczba miejsc: 5;
 • pojemność silnika: 1860,00 cm3;
 • rodzaj: ciężarowy;
 • moc silnika: 118 kW;
 • rodzaj paliwa: diesel;
 • przebieg: 293 134 km;
 • badanie techniczne ważne do 28 lutego 2021 r.

 

2. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi:

- brutto 17.000,00 zł (słownie:  siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

 

Cena wywoławcza jest ceną brutto.

 

3. Wadium:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wpłata wadium ustalonego od kwoty brutto (10%) w wysokości 1.700,00 zł  (słownie: jeden tysiąc siedemset  złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Nadleśnictwa Lutowiska numer 61 2030 0045 1110 0000 0077 8790 z dopiskiem „Wadium Mitsubishi L-200”. Wadium może zostać wpłacone także w gotówce w kasie Nadleśnictwa  Lutowiska (w godzinach od 7:00 do 15:00).

b) Wadium należy wpłacić do dnia 08 czerwca 2020 r.

c) Wadium wpłacone przez nabywcę, z chwilą podpisania umowy ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

d) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

e) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

a) Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć na piśmie.  W celu złożenia oferty można posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

b) Oferta powinna zawierać co najmniej:

 - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;

 - oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena jest ceną brutto);

 - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;

 

c) Do pisemnej oferty należy dołączyć wskazane poniżej dokumenty:

 -  dowód wpłaty wadium;

 - pełnomocnictwo, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, z treści którego będzie jednoznacznie wynikało prawo do reprezentowania uczestnika do udziału w przetargu i do zawarcia umowy sprzedaży (pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie).

 

d) Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa  Lutowiska w zaklejonej kopercie

    (sekretariat) z dopiskiem „Przetarg na samochód Mitsubishi L-200, nie otwierać

     przed dniem 09 czerwca 2020 r. godz. 10:15”.

 

e)  Nie złożenie któregokolwiek z ww. dokumentów do  dnia przetargu spowoduje

     odrzucenie oferty.

 

5. Miejsce i termin przetargu publicznego:

 

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020 r. o godz.: 10.15 w  siedzibie Nadleśnictwa  Lutowiska  (pokój – Sala leśniczych).

 

6. Termin i miejsce złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

 

 1. ofertę należy złożyć  w siedzibie Nadleśnictwa Lutowiska, adres: 38-713 Lutowiska 4 (sekretariat) w terminie do dnia 09 czerwca 2020 r. do godz. 10.00;
 2. złożone oferty są wiążące w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku; 

 

7. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży:

 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty przetargu, określonej w pkt 5 ogłoszenia. O konkretnym terminie zawarcia umowy oferent zostanie poinformowany w sposób wskazany w złożonej ofercie. Umowa sprzedaży zostanie podpisania w siedzibie Nadleśnictwa Lutowiska.

 

8. Warunki płatności:

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić w całości cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca w ofercie wskazuje formę płatności. W dniu zawarcia (podpisania) umowy sprzedaży zostanie wystawiona faktura. Wydanie składnika rzeczowego majątku ruchomego nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (podpisania) umowy po uprzednim uiszczeniu ceny. Brak zapłaty za przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy będzie stanowił podstawę do uznania, że Oferent uchyla się od zawarcia umowy oraz do zatrzymania wadium.

 

9. Informacje dodatkowe:

 

 1. składnik rzeczowy majątku ruchomego będący przedmiotem postępowania przetargowego można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Lutowiska (na parkingu obok budynku) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu Pani Grażyna Kardasz  tel. 13 4651938 lub kom. 695608015;
 2. przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta;
 3. organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
 4. oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

 

10. Informacja o treści przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019  r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 r., poz. 2004):

§  16.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży.

2. Wadium wnosi się w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

§  17.

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu publicznego zawiera:

 1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;

 2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

 3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;

 4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu publicznego, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym.

 

§ 19.

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

 2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Stosownie do wymogów wynikających  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) informuje się, że administratorem danych osób fizycznych będących uczestnikami przetargu jak również osób fizycznych  będących  przedstawicielami oraz pełnomocnikami uczestników przetargu jest Nadleśnictwo Lutowiska,  z siedzibą 38-713 Lutowiska 4. Przedstawicielem administratora jest Nadleśniczy –Marek Bajda. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Lutowiska, telefonicznie pod numerem: 13 461 01 68, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składnika(ów) rzeczowego majątku ruchomego oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży takiego składnika(ów) i jest niezbędne do wykonania tych czynności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej wynikającej z przepisów  art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c)  RODO. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019  r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 r., poz. 2004) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692).

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: radca prawny sprawujący obsługę prawną Nadleśnictwa Lutowiska oraz instytucje kontrolne, które będą przeprowadzały kontrolę przetargu. Odbiorcami danych mogą być również jednostki nadrzędne tj. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być również inne podmioty, w przypadku obowiązku udostępnienia informacji publicznej. 

 

           Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

         a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

         b)  żądania od Administratora sprostowania  danych osobowych,

         c) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

         d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,

         e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych,

         f) przenoszenia danych osobowych,

         g)  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

            Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu oraz warunkiem zawarcia umowy sprzedaży  składnika mienia (samochodu). Niepodanie danych osobowych skutkować może niedopuszczeniem do przetargu albo odmową zawarcia umowy sprzedaży. Dane osobowe będą przewarzane przez okres czasu: wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń majątkowych wynikającymi z kodeksu cywilnego - podstawowy termin 6 lat licząc od daty wymagalności roszczenia, przez okres czasu wyznaczony przepisami prawa podatkowego o przechowywaniu faktur,  jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami o zasobach archiwalnych - w zależności, który okres będzie najdłuższy.

 

12. Załączniki:

a) nr 1 przykładowy formularz oferty;

b) nr 2 wzór umowy sprzedaży

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Lutowiska

       Marek Bajda