Wydawca treści Wydawca treści

Historia i położenie

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” został utworzony Zarządzeniem nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 listopada 2011 r. na terenie Nadleśnictw Cisna, Lutowiska i Stuposiany o łącznej powierzchni 24 234 ha.

Utworzony w 2011 roku Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie" został decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 19 stycznia 2015 r. powiększony do 69,5 tys. ha. To niemal trzykrotnie więcej niż dotąd zajmował. Obecnie tworzą go w całości nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany.

LKP „Lasy Bieszczadzkie” położony jest na pograniczu Karpat Zachodnich i Wschodnich. Tereny te posiadają dużą naturalność oraz wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe.

 

 

Na obszarze LKP istnieją rezerwaty przyrody:

1. „Cisy na Górze Jawor” (Nadleśnictwo Baligród), typ rezerwatu: florystyczny;

2. „Gołoborze” (Nadleśnictwo Baligród),typ rezerwatu: geologiczny;

3. „Sine Wiry” (Nadleśnictwo Cisna i Baligród),typ rezerwatu krajobrazowy;

4. „Woronikówka” (Nadleśnictwo Baligród), ), typ rezerwatu: florystyczny;

5. „Olszyna Łęgowa w Kalnicy” (Nadleśnictwo Cisna), typ rezerwatu: leśny;

6. „Krywe” (Nadleśnictwo Lutowiska), typ rezerwatu: typ rezerwatu krajobrazowy;

7. „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego” (Nadleśnictwo Lutowiska), typ rezerwatu: leśny;

8. „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” (Nadleśnictwo Lutowiska), ), typ rezerwatu: florystyczny;

9. „Zakole” (Nadleśnictwo Stuposiany) typ rezerwatu: biocenotyczny.

 

LKP „Lasy Bieszczadzkie” położony jest w całości w obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

 

W zasięgu terytorialnym LKP „Lasy Bieszczadzkie” Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 25 506,94 ha.

 

LKP „Lasy Bieszczadzkie” położony jest na terenie obszaru Natura 2000, w obu dyrektywach: Siedliskowej (SOO) i Ptasiej (OSO). Ta forma ochrony przyrody stanowi ponad 84% powierzchni tego obszaru.

 

Na terenie LKP znajdują się dwa parki krajobrazowe: Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Sanu.

 

LKP jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Celem jego utworzenia jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody w lasach.