Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Głównym zadaniem gospodarki leśnej jest dążenie do zwiększenia udziału powierzchniowego głównych gatunków lasotwórczych regla dolnego, jakimi są tu jodła, buk i jawor.

Zadania w zakresie hodowli lasu określa Plan UGL (na lata 2015 - 2024) i wynoszą one 121 ha rocznie odnowień i zalesień, 133 ha pielęgnowania gleby, 134 ha czyszczeń wczesnych i 282 ha czyszczeń późnych. Nadleśnictwo realizuje ten plan zakładając uprawy sztuczne oraz uznając odnowienia naturalne. W Nadleśnictwie przeważają drzewostany II i III klasy wieku, wpływ na to ma olsza szara, której wiek rębności wynosi 30 lat.

Największy udział powierzchniowy i zarazem masowy mają drzewostany w klasie odnowienia. Wysokim udziałem masowym i powierzchniowym wyróżnia się dodatkowo VI klasa wieku.

Zbiór nasion odbywa się głównie w Drzewostanach Nasiennych Wyłączonych (55 ha jodłowych) z 25 drzew matecznych oraz Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych (475 ha).

fot. A.Pec

Największym problemem jest przebudowa drzewostanów olszy szarej na siedlisku lasu górskiego (25,77 % udziału powierzchniowego).  Jest to zadanie trudne i wymagające dużych nakładów.

Od 1998 roku Nadleśnictwo zaczęło realizację programu zakładania upraw pochodnych. Założono łącznie 50 ha upraw pochodnych jodły, 34 ha buka i 66 ha świerka.

Obecnie Nadleśnictwo realizuje Program zachowania leśnych zasobów genowych

i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2021 (I ETAP REALIZACJI), który

zakłada dla Nadleśnictwa Lutowiska:

 

·         uznanie drzewostanów znanego pochodzenia (gospodarczych drzewostanów

·         nasiennych) buka - 30 ha.

·         przyrost powierzchni upraw pochodnych w blokach - uprawy bukowe - 26 ha.

·         uznanie nowych drzew matecznych – wg gatunków: jodły 4 szt., czereśni ptasiej

·         1 szt., wiąza górskiego - 1 szt., jawora - 2 szt.