Ochrona ostoi karpackiej fauny

Projekt„Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne"(KIK/53) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej"

Retencja górska 2007 – 2014 r.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" realizowany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.