Żywy Zielnik

Jest to obiekt znajdujący się obok siedziby Nadleśnictwa Lutowiska. Prezentowane są tutaj okazy flory najważniejszych zbiorowisk roślinnych Bieszczadów, do których należą: buczyna karpacka, bór świerkowo-jodłowy, jaworzyna, łęgi z roślinnością olszyny karpackiej, górskiej i bagiennej oraz grądu (występującego w piętrze pogórza), a także torfowisko z roślinnością bagienną, charakterystyczną dla tych fitocenoz.

Ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne

Wspaniałe bieszczadzkie panoramy, wysoka lesistość, bogactwo fauny i flory, czyste, rybne potoki i rzeki (San) część Jeziora Solińskiego w granicach Nadleśnictwa, liczne ślady dramatycznej powojennej historii tych ziem - wszystko to stwarza niepowtarzalny klimat i sprawia, że tereny Nadleśnictwa Lutowiska są niezwykle atrakcyjne turystycznie.

Punkty widokowe

Piękne panoramy bieszczadzkie można podziwiać z puntów widokowych: